ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
НАЧАЛО КОНТАКТИ ЗА НАС УСЛУГИ НОВИНИ
съдебен изпълнител
Petko Machkarski
Petko Machkarski
Тел. 0301-81230
РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР: № 881
Район на действие - Окръжен съд Смолян
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОПУСНАТИ ОТ СЪДА ОБЕЗПЕЧИТЕЛНИ МЕРКИСЪБИРАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ВЗЕМАНИЯ ПО РЕДА НА ДОПКПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТОВЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИЛИЩАПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪДЕБНИ АКТОВЕ ПО РЕДА НА ГПКВРЪЧВАНЕ НА СЪДЕБНИ ПРИЗОВКИ, СЪОБЩЕНИЯ, ДОКУМЕНТИ И ДРУГИ
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОПУСНАТИ ОТ СЪДА ОБЕЗПЕЧИТЕЛНИ МЕРКИ
СЪБИРАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ВЗЕМАНИЯ ПО РЕДА НА ДОПК
ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТОВЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИЛИЩА
ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪДЕБНИ АКТОВЕ ПО РЕДА НА ГПК
ВРЪЧВАНЕ НА СЪДЕБНИ ПРИЗОВКИ, СЪОБЩЕНИЯ, ДОКУМЕНТИ И ДРУГИ
shadow parts
ПРОДАЖБИ И ТЪРГОВЕ
Продажби и търгове от частни и публични вземания от изпълнителни действия срещу длъжници, обезпечителни мерки - запор (за движими вещи) и възбрана (за недвижими имоти), помещения, оборудване, превозни средства в рамките на производството по несъстоятелност и други.
Информация за всички наши продажби-имоти може да получите тук.
Моля, изберете от селект менюто Окр. Съд - градски съд Смолян и изпишете в полето Име на ЧСИ - Петко Мачкърски. 
След това натиснете бутона Покажи. 

Информация за всички наши продажби-други могат да бъдат получени тук.
Моля, изберете от селект менюто Окр. Съд - градски съд Смолян и изпишете в полето Име на ЧСИ - Петко Мачкърски.
След това натиснете бутона Покажи.

Правила за участие в публичната продан

1. Участници: В публичната продан може да участва всяко дееспособно
юридическо и физическо лице. Участието може да бъде лично или чрез законен представител или пълномощник. Не може да участва като наддавач в публичната продан: длъжника, неговия законен представител, длъжностните лица от канцеларията на съдебния изпълнител, пазачите и управителите на продаваното имущество, съдиите, прокурорите, съдебните изпълнители, съдиите по вписванията, адвокатите относно имущество на територията на съответния Окръжен Съд ( ОС ).

2. Подаване на предложения: Публичната продан се провежда по правилата за търг с тайно наддаване. Предложения за участие могат да се подават от датата отбелязана в обявлението за публичната продан като първоначална, до края на работния ден на датата обявена за край на публичната продан. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд по местоняхождение на имота. Предложенията следва да се подават в запечатан плик, заедно с квитанцията за внесения задатък, като същият се записва във входящия регистър на районния съд. Запечатаният плик се придружава от молба за допускане до публичната продан (обр. 1), съпроводена от необходимите документи доказващи правният статут на наддавача ( удостоверение за актуално правно състояние за юридическите лица ), пълномощно ако предложението се подава от пълномощник, както и други документи по преценка на наддавача.

3. Наддавателно предложение: (обр. 2) Наддавателното предложение следва да отговаря на следните изисквания: 1. Точно посочване на името/ фирмата на наддавача 2. Посочване на други данни индивидуализиращи наддавача (ЕГН; Булстат; седалище; адрес; No на фирмено дело и от кой съд и т.н.) 3. Посочване на вещта/ имота, за който се участва и периода на провеждане на търга 4. Посочване на предложената цена, цифром и словом. Минималната цена е посочената в обявлението начална цена за провеждане на търга.

4. Недействително наддавателно предложение: Недействителни са предложенията под началната цена на търга посочена в обявлението, от лица нямащи право да участват в публичната продан, предложения, за които не е
внесен необходимия депозит, както и предложения, за който не е определен
ясно имота и/ или търга в който се иска участие.

5. Депозит: Към предложението задължително следва да се приложи документ
за внесен депозит/ задатък. Депозита е в размер на 10 % от началната цена на веща/ имота като същата е посочена в обявлението. Депозита се внася по сметката на съдебния изпълнител, посочена в обявлението. Депозитите на наддавачите, които не са обявени за купувачи могат да се изтеглят незабавно след обявяването на резултата от проданта, за което подават писмена молба (обр. 3)

6. Обявяване на купувач: Купувачът се обявява на първият работен ден следващ края на проданта с протокол съставен от съдебният изпълнител. Отварянето на постъпилите предложения започва в посочения в обявлението час в помещение в сградата на съответния районен съд. Могат да присъстват страните по делото и всички наддавачи подали предложения. Присъствието на наддавачите е препоръчително. Отсъствието на наддавач не пречи същият да бъде обявен за купувач. Постъпилите наддавателни предложения се отварят като се вписват в протокола по реда на отварянето им. Обявяват се недействителните предложения. Наддавачът предложил най висока цена се обявява за купувач.

7. Устно наддаване: След обявяване на най-високото предложение може да се развие устно наддаване. Началната цена на наддаването е най-високата предложена писмено цена. Стъпката на наддаването е в размер на един задатък. Съдебният изпълнител кани три пъти участниците като при липса на нови предложения обявява най – високото предложение и съответно купувач на имота.

8. Заплащане на цената: Обявеният за купувач заплаща предложената от него цена по специалната сметка на съдебния изпълнител (същата по която е внесен и депозита), като приспада внесения от него депозит. Заплащането на разликата става в 7 дневен срок от приключване на проданта. Този срок може да започне да тече или да тече и през почивни и празнични дни. Ако последният ден от срока е почивен или празничен ден същият се продължава до първия работен ден следващ почивния. При невнасяне на цената в срок внесения депозит се задържа и служи за погасяване на дълга.

9. Покана до следващият участник: При невнасяне на цената в срок съдебният изпълнител писмено кани наддавача предложил следващата най- висока цена, който не е изтеглил задатъка си. Поканеният наддавач следва писмено да заяви, приема ли или не предложението (обр. 4). Поради липса на срок в закона за приемането, съдебният изпълнител в поканата следва да укаже срок от получаването и за приемане. При съгласие съдебният изпълнител с протокол го обявява за купувач. Ако не се съгласи, съдебният изпълнител кани следващият наддавач. По същият начин се постъпва и ако наддавача се съгласи, но не довнесе цената в 7 дневен срок от обявяването му за купувач с протокол от съдебния изпълнител. Наддавача, който се е съгласил да бъде обявен за купувач, но не внесе цената губи депозита си.
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
НОРМАТИВНА УРЕДБА
ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ
ПРОДАЖБИ И ТЪРГОВЕ
ТАРИФА И ЦЕНИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Частното съдебно изпълнение е всъщност държавно изпълнение, осъществявано от държавата посредством лица, които не са нейни служители.

Връзка с нас
petko.ma4karski@gmail.com
Тел. 030181230
Тел. +359879855875
Адрес
България
гр. Смолян 4700
ул. Бузлуджа 11 ет. 6, офис 17
Работно време
Понеделник - Петък 8:00 - 17:00
Събота - почивен ден
Неделя - почивен ден
Facebook Machkarski Twitter Machkarski Google + Machkarski Skype Machkarski
СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
© 2013 Петко Мачкърски
Всички права са запазени
УСЛОВИЯ | ПРОДАЖБИ | УСЛУГИ | КОНТАКТИ | КАРТА
За допълнително информация объдете се на 0301-81230
Web design and Marketing